"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Lokalna Grupa działania "Partnerstwo w rozwoju" informuje, że w postępowaniu wszczętym w dniu 11 luty 2019 w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na świadczeniu usług informatycznych, została wybrana oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny ofert złożonych zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą wg kryterium:-cena 100% założyła firma Studio Graficzne Arsen Marchlewski ul.Słowiańska 89, 72-510 Wolin.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko KIEROWNIKA BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ?PARTNERSTWO W ROZWOJU?.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?  (K-LGD )  obejmuje przede wszystkim:
  1. zarządzanie, kontrola i odpowiedzialność merytoryczna za pracowników Biura LGD, 
  w tym prowadzenie spraw kadrowych, monitoring i ewaluacja ich pracy,
  2. organizacja, planowanie i nadzór nad pracą w Biurze LGD,
  3. współpraca z organami Stowarzyszenia, obsługa posiedzeń Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej,
  4. wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,
  5. przygotowanie merytoryczne materiałów, w tym sprawozdań, projektów regulaminów, procedur, aktualizacji Statutu, LSR i obsługa posiedzeń organów LGD,
  6. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, samorządowymi jednostkami kultury, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami obszaru objętego działaniem LGD,
  7. współpraca z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego,
  8. monitoring umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR,
  9. nadzór nad wdrażaniem, monitoring i ewaluacja LSR,
  10. monitoring  budżetu LGD, 
  11. przygotowywanie wniosków o przyznanie pomocy oraz realizacja i rozliczenie operacji własnych LGD,
  12. przygotowywanie wniosków o pomoc i nadzór nad wnioskami o płatność w zakresie projektów współpracy oraz wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacja,
  13. prowadzenie działalności  doradczej,
  14. prowadzenie pomiaru skuteczności doradztwa w formie KARTY DORADZTWA,
  15. nadzór nad działaniami w zakresie animacji, monitoring oraz ewaluacja współpracy 
  z mieszkańcami,
  16. badanie jakości działań animacyjnych i współpracy z mieszkańcami.
  17. dokonywanie sprawdzenia weryfikacji  wstępnej oraz zgodności z LSR, w tym 
  z Programem wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach LSR.
 2. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

1/ niezbędne:
1. wykształcenie wyższe,
2. doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub co najmniej 2-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania 
z praw publicznych;
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
5. doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, realizacją projektów, aktywizacją mieszkańców terenów wiejskich,
6. posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
7. posiadanie wiedzy na temat PROW,
8. znajomość aktualnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru LSR.
9. posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych.
10. znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
11. znajomość procedur administracyjnych, 
12. znajomość zagadnień z zakresy Prawa Pracy,
13. znajomość podstaw zarządzania zasobami ludzkimi.
14. bardzo dobra znajomość obsługi komputera: środowisko Windows (Word, Excel), Internet, Power Point,

2/ dodatkowe:
1. umiejętności w zakresie kierowania zespołem,
2. skrupulatność, komunikatywność, samodzielność,
3. prawo jazdy,
4. znajomość języka UE na poziomie umożliwiającym komunikację.

III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

list motywacyjny, życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, kwestionariusz osobowy (w załączeniu),kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy, oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?, z siedzibą w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21 lub przesłać pocztą na adres:

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?
ul. Zamkowa 21
72-510 Wolin

w terminie do dnia 1 marca 2019r.

z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?- ogłoszenie nr 1/2019.
O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Biura LGD lub data stempla pocztowego.

Uwaga:
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zarząd w terminie 7 dni od upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych upowszechni  na stronie internetowej LGD oraz siedzibie LGD listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD w terminie do dnia 8 marca 2019r.

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (3 m-ce) w wymiarze 1/2 etatu, z możliwością przedłużenia okresu zatrudnienia.

 

Kwestionariusz osobowy

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na świadczeniu usług informatycznych dla trzech komputerów w Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" realizowanych w ramach podzdziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020." współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW).

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na administrowaniu strony internetowej Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" realizowanych w ramach podzdziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020." współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich (EFROW)

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? informuje, że z dniem 17 stycznia 2019r. w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa pana Marka Matysa, Walne Zebranie Członków LGD wybrało nowego Prezesa panią Karolinę Cackowską.

Walne Zebranie dokonało również uzupełnienia składu Rady LGD.

Zaktualizowany skład organów LGD:

Zarząd LGD ?Partnerstwo w rozwoju":

 1. Cackowska Karolina - Prezes
 2. Atras Krzysztof -Wiceprezes
 3. Waszczenko Teresa -Wiceprezes
 4. Wójcik Małgorzata - Skarbnik
 5. Czyżak Anetta - Członek
 6. Jeszka Zbigniew - Członek
 7. Szefliński Leszek -Członek

Rada LGD ?Partnerstwo w rozwoju":

 1. Banaszkiewicz Ryszard
 2. Biernacki Romuald
 3. Dyksy Grzegorz
 4. Dzioch Łukasz
 5. Kiryluk Beata
 6. Kostek Danuta 
 7. Kuryłło Stanisław
 8. Kuryś Piotr
 9. Stanisław Leus
 10. Skotni Agnieszka
 11. Zieliński Maciej
 12. Zinow Ewa

W dniu 21 grudnia 2018r. LGD ?Partnerstwo w rozwoju? uczestniczyła w Jarmarku Świątecznym w Wolinie. Podczas Jarmarku Lokalna Grupa Działania świadczyła usługi informacyjno-doradcze w zakresie możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach najbliższych naborów 2019, w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego PROW 2014-2020.

Stoisko LGD uatrakcyjnione zostało pracami rękodzielniczymi Pani Iwony Sańko.

Dziękujemy za przyłączenie się i pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Zdjęcie 1.

Zdjęcie 2.

DNIA 24.12.2018R BIURO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "PARTNERSTWO W ROZWOJU" BĘDZIE NIECZYNNE.

W dniu 9 grudnia br. LGD ?Partnerstwo w rozwoju? uczestniczyła w Jarmarku Świątecznym w Dziwnowie organizowanym przez Partnera Gminę Dziwnów. Podczas Jarmarku Lokalna Grupa Działania świadczyła usługi informacyjno-doradcze w zakresie możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach najbliższych naborów 2019, w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego PROW 2014-2020. Stoisko LGD uatrakcyjnione zostało pracami rękodzielniczymi Pani Iwony Sańko.

Dziękujemy za przyłączenie się i pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Zdjęcie 1

2

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.