"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Z przyczyn technicznych jedyny aktywny numer do biura LGD to 603 614 261.
Pozostałe numery będą aktywne w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienia

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji w Biurze Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?.

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Specjalista ds. animacji i promocji (S-AiP) obejmuje przede wszystkim:

 1. animację i monitoring współpracy z mieszkańcami obszaru LGD,
 2. planowanie i organizację działań informacyjno-promocyjnych,
 3. przygotowywanie materiałów na stronę internetową LGD, gmin członkowskich oraz mediów,
 4. obsługa imprez promocyjnych, szkoleniowych, warsztatowych,
 5. wykonywanie czynności administracyjnych, w tym:
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
 • prowadzenie dokumentacji prasowej,
 • obsługa interesantów.
 1. weryfikacja wstępna oraz zgodności operacji z LSR, w tym z Programem, w zakresie wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach LSR,
 2. prowadzenie działalności doradczej,
 3. prowadzenie pomiaru skuteczności doradztwa w formie ?KARTY DORADZTWA?,
 4. przygotowywanie sprawozdań merytorycznych, oraz współudział przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych i wniosków o płatność;
 5. udział w przygotowywaniu i realizacji projektów współpracy,
 6. wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika Biura.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 

1/ niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe - co najmniej na poziomie licencjatu,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera: środowisko Windows (Word, Excel), Internet, Power Point,
 5. znajomość przepisów prawa niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, w tym, przepisów PROW oraz założeń LSR.

 

2/ dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. skrupulatność, komunikatywność, samodzielność,
 3. prawo jazdy,

III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Biurze LGD),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?, z siedzibą w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21 lub przesłać pocztą na adres:

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?
ul. Zamkowa 21
72-510 Wolin

w terminie do dnia 31 marca 2019r.

z dopiskiem na kopercie: ?Nabór na stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji - ogłoszenie nr 2/2019?

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Biura LGD lub data stempla pocztowego.

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą

Kwestionariusz osobowy

W dniach 6.03.2019 r do 8.03.2019r Biuro Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" będzie czynne w godzinach 8.00 do 14.00.

na stanowisko Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju". Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. Stanowisko Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu Nr 1 / 2019, które zostało opublikowane na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" w dniu 15 luty 2019r.

1. Dorota Bursa.

Wolin, dnia 5.03.2019. Prezes Karolina Cackowska.

Lokalna Grupa działania "Partnerstwo w rozwoju" informuje, że w postępowaniu wszczętym w dniu 11 luty 2019 w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na świadczeniu usług informatycznych, została wybrana oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny ofert złożonych zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. W terminie przewidzianym do składania ofert, wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą wg kryterium:-cena 100% założyła firma PHU OrdiTel Marcin Sokoliński, 72-112 Stepnica, ul.Kolejowa 2/2.

Lokalna Grupa działania "Partnerstwo w rozwoju" informuje, że w postępowaniu wszczętym w dniu 11 luty 2019 w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na świadczeniu usług informatycznych, została wybrana oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny ofert złożonych zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą wg kryterium:-cena 100% założyła firma Studio Graficzne Arsen Marchlewski ul.Słowiańska 89, 72-510 Wolin.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko KIEROWNIKA BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ?PARTNERSTWO W ROZWOJU?.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?  (K-LGD )  obejmuje przede wszystkim:
  1. zarządzanie, kontrola i odpowiedzialność merytoryczna za pracowników Biura LGD, 
  w tym prowadzenie spraw kadrowych, monitoring i ewaluacja ich pracy,
  2. organizacja, planowanie i nadzór nad pracą w Biurze LGD,
  3. współpraca z organami Stowarzyszenia, obsługa posiedzeń Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej,
  4. wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,
  5. przygotowanie merytoryczne materiałów, w tym sprawozdań, projektów regulaminów, procedur, aktualizacji Statutu, LSR i obsługa posiedzeń organów LGD,
  6. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, samorządowymi jednostkami kultury, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami obszaru objętego działaniem LGD,
  7. współpraca z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego,
  8. monitoring umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR,
  9. nadzór nad wdrażaniem, monitoring i ewaluacja LSR,
  10. monitoring  budżetu LGD, 
  11. przygotowywanie wniosków o przyznanie pomocy oraz realizacja i rozliczenie operacji własnych LGD,
  12. przygotowywanie wniosków o pomoc i nadzór nad wnioskami o płatność w zakresie projektów współpracy oraz wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacja,
  13. prowadzenie działalności  doradczej,
  14. prowadzenie pomiaru skuteczności doradztwa w formie KARTY DORADZTWA,
  15. nadzór nad działaniami w zakresie animacji, monitoring oraz ewaluacja współpracy 
  z mieszkańcami,
  16. badanie jakości działań animacyjnych i współpracy z mieszkańcami.
  17. dokonywanie sprawdzenia weryfikacji  wstępnej oraz zgodności z LSR, w tym 
  z Programem wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach LSR.
 2. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

1/ niezbędne:
1. wykształcenie wyższe,
2. doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub co najmniej 2-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania 
z praw publicznych;
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
5. doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, realizacją projektów, aktywizacją mieszkańców terenów wiejskich,
6. posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
7. posiadanie wiedzy na temat PROW,
8. znajomość aktualnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru LSR.
9. posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych.
10. znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
11. znajomość procedur administracyjnych, 
12. znajomość zagadnień z zakresy Prawa Pracy,
13. znajomość podstaw zarządzania zasobami ludzkimi.
14. bardzo dobra znajomość obsługi komputera: środowisko Windows (Word, Excel), Internet, Power Point,

2/ dodatkowe:
1. umiejętności w zakresie kierowania zespołem,
2. skrupulatność, komunikatywność, samodzielność,
3. prawo jazdy,
4. znajomość języka UE na poziomie umożliwiającym komunikację.

III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

list motywacyjny, życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, kwestionariusz osobowy (w załączeniu),kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy, oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?, z siedzibą w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21 lub przesłać pocztą na adres:

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?
ul. Zamkowa 21
72-510 Wolin

w terminie do dnia 1 marca 2019r.

z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?- ogłoszenie nr 1/2019.
O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Biura LGD lub data stempla pocztowego.

Uwaga:
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zarząd w terminie 7 dni od upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych upowszechni  na stronie internetowej LGD oraz siedzibie LGD listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD w terminie do dnia 8 marca 2019r.

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (3 m-ce) w wymiarze 1/2 etatu, z możliwością przedłużenia okresu zatrudnienia.

 

Kwestionariusz osobowy

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na świadczeniu usług informatycznych dla trzech komputerów w Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" realizowanych w ramach podzdziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020." współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW).

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.