"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Uprzejmie informujemy, że w trosce o interes naszych beneficjentów, nabory wniosków zaplanowane na pierwsze półrocze tego roku, zostały przesunięte na drugie półrocze 2019 roku.

Z najnowszej informacji na temat wysokości dostępnych środków wynika, że dostępne są większe kwoty  niż było to początkowo zaplanowane w naszym harmonogramie na rok 2019.

Jest to spowodowane faktem, że nie wszystkie środki z wcześniejszych naborów udało się  rozdzielić między naszych beneficjentów i nie zostały podpisane umowy na wszystkie dostępne kwoty.

Chcąc ponownie zaproponować te środki naszym potencjalnym beneficjentom,  jesteśmy zmuszeni zmienić nasz harmonogram naborów, a po uzyskaniu akceptacji organów nadzorujących, zatwierdzić ten harmonogram Uchwałą Zarządu. Zostanie on opublikowany na naszej stronie internetowej w maju, nabory natomiast odbędą się w okresie powakacyjnym.

Ogłoszenia o naborach opublikujemy na kilka tygodni przed datą ich rozpoczęcia.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Administrator wyznaczył pana Macieja Klima na inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 603 614 261. 
 3. Dane osobowe wykorzystywane będą do realizacji celów statutowych stowarzyszenia lub wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności, gdy:
  • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • jest to niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą;
  • jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów na potrzeby których są przetwarzane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie w jakim na organizatorze będzie ciążył obowiązek przechowywania tych danych.
 6. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, można tę zgodę odwołać w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wykonywanego przed odwołaniem zgody. 
 7. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, gdy obowiązek taki ciąży na administratorze.
 8. Szczegółowe informacje na temat: podstaw, celów, okresu przechowywania oraz najważniejszych zasad przetwarzania są przedstawiane podczas pozyskiwania danych osobowych.
 9. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
 • dostępu do danych osobowych;
 • żądania sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia realizowane są na zasadach i w trybie wynikających z przepisów prawa.

      10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Informacja ogólna RODO

RODO klauzule 19.2 ogólna

RODO klauzule 19.2 DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO

RODO klauzule 19.2 DO LISTY OBECNOŚCI

RODO klauzule 19.3 ogólna

RODO klauzule 19.3 DO LISTY OBECNOŚCI

RODO klauzule 19.4 ogólna

Z przyczyn technicznych jedyny aktywny numer do biura LGD to 603 614 261.
Pozostałe numery będą aktywne w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienia

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji w Biurze Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?.

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Specjalista ds. animacji i promocji (S-AiP) obejmuje przede wszystkim:

 1. animację i monitoring współpracy z mieszkańcami obszaru LGD,
 2. planowanie i organizację działań informacyjno-promocyjnych,
 3. przygotowywanie materiałów na stronę internetową LGD, gmin członkowskich oraz mediów,
 4. obsługa imprez promocyjnych, szkoleniowych, warsztatowych,
 5. wykonywanie czynności administracyjnych, w tym:
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
 • prowadzenie dokumentacji prasowej,
 • obsługa interesantów.
 1. weryfikacja wstępna oraz zgodności operacji z LSR, w tym z Programem, w zakresie wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach LSR,
 2. prowadzenie działalności doradczej,
 3. prowadzenie pomiaru skuteczności doradztwa w formie ?KARTY DORADZTWA?,
 4. przygotowywanie sprawozdań merytorycznych, oraz współudział przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych i wniosków o płatność;
 5. udział w przygotowywaniu i realizacji projektów współpracy,
 6. wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika Biura.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 

1/ niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe - co najmniej na poziomie licencjatu,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera: środowisko Windows (Word, Excel), Internet, Power Point,
 5. znajomość przepisów prawa niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, w tym, przepisów PROW oraz założeń LSR.

 

2/ dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. skrupulatność, komunikatywność, samodzielność,
 3. prawo jazdy,

III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Biurze LGD),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?, z siedzibą w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21 lub przesłać pocztą na adres:

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?
ul. Zamkowa 21
72-510 Wolin

w terminie do dnia 31 marca 2019r.

z dopiskiem na kopercie: ?Nabór na stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji - ogłoszenie nr 2/2019?

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Biura LGD lub data stempla pocztowego.

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą

Kwestionariusz osobowy

W dniach 6.03.2019 r do 8.03.2019r Biuro Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" będzie czynne w godzinach 8.00 do 14.00.

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.