"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Umowa ramowa

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? znalazła się w czołówce lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego, które uzyskały wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Taką decyzję w dniu 21 kwietnia br. podjęła Komisja ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, podsumowując weryfikację i ocenę Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, przygotowaną przez członków zespołu koordynacyjnego ? przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego z wszystkich gmin uczestniczących
w partnerstwie, we współpracy ze społecznością powiatu kamieńskiego, którego obszar swoim działaniem obejmuje obecnie LGD ?Partnerstwo w rozwoju?.

Wybór LGD do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, został przypieczętowany podpisaniem umowy ramowej, które odbyło się 9 maja br. w Wolińskim Dworku. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Wicemarszałek Jarosław Rzepa. Ze strony LGD umowę o przyznaniu pomocy podpisał Prezes ? Marek Matys wraz z Członkiem Zarządu ? Ryszardem Mrozem.

Strategia zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców, rozbudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promocji walorów turystycznych obszaru działania.
Beneficjentami Strategii mogą być jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, osoby fizyczne.
Największy strumień finansowy  (50% budżetu) jest skierowany na wsparcie tworzenia i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i generowanie nowych miejsc pracy. Na szczególne wsparcie liczyć mogą grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy, tj. kobiety oraz osoby młode do 30 roku życia.
Pierwsze nabory wniosków zostały zaplanowane na IV kw. br. Łączny budżet Strategii to 7.570.000 zł.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? dziękuję za zaangażowanie wszystkim, którzy włączyli się w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zaprasza do współpracy potencjalnych beneficjentów.

Załącznik: 

 

 

 

 

 

 

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.