"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


LGD

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” (dalej „LGD”) jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm), ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427), ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z dn. 20.12.2013r.).

LGD została powołane do życia w 2008r. w celu efektywnego pozyskiwania i zarządzania środkami Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obszarze gminy Wolin, Golczewo  i Świerzno. Na mocy umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zawartej w dn. 7 lipca 2009r. z  Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, LGD realizowało Lokalną Strategię Rozwoju opracowaną dla swojego obszaru działania i jako lokalna instytucja wdrażająca uczestniczyła w dystrybuowaniu środków osi 4 LEADER, w ramach 4 działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi, małe projekty.

W marcu 2015r. obszar działania LGD został poszerzony o pozostałe gminy powiatu kamieńskiego. Obecnie partnerami LGD są: Gmina Wolin, Gmina Golczewo, Gmina Świerzno, Gmina Dziwnów, Gmina Międzyzdroje, Gmina Kamień Pomorski.

Celem nadrzędnym LGD jest podejmowanie wszelkich inicjatyw na rzecz szeroko rozumianego rozwoju  obszarów wiejskich.

Turystyka

Media

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.