"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Członkowie

PODSTAWOWE INFORMACJE O CZŁONKACH LGD

Członkami Stowarzyszenia na zasadach określonych Statutem są:

1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie honorowi,
3) członkowie wspierający.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:

1) fizyczna, która:
a) spełnia warunki określone w ustawie ? Prawo o stowarzyszeniach,
b) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich objętych działaniem Stowarzyszenia i przedstawi rekomendację członka Stowarzyszenia.
c) złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania Statutu.
d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2) prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw,
a) posiada siedzibę lub prowadzi działalność na obszarze objętym działaniem Stowarzyszenia,
b) złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
c) przedstawi uchwałę organu stanowiącego zawierającą deklarację przystąpienia doStowarzyszenia wraz z zobowiązaniem do przestrzegania Statutu i wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną we władzach Stowarzyszenia.

Osobę prawną, która podjęła uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia, może reprezentować osoba, która:
1) spełnia warunki określone w ustawie ? Prawo o stowarzyszeniach,
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Reprezentant osoby prawnej może być wybierany do władz Stowarzyszenia.
Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia nowych członków dokonywane jest uchwałą Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzję w sprawie nabycia członkostwa, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia.

Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) prawo udziału w działalności Stowarzyszenia,
3) prawo występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia,
4) korzystanie nieodpłatnie z lokali, urządzeń i poradnictwa, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członkom,
5) korzystanie z innych możliwości jakie stwarza Stowarzyszenie swoim członkom.

Członkowie zwyczajni mają następujące obowiązki:

1) przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
3) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składki członkowskiej,
5) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
2) zawiadomienia o cofnięciu rekomendacji,
3) utraty zdolności do czynności prawnych,
4) śmierci Członka,
5) skreślenia przez Zarząd, dokonanego w przypadku:

a) prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze statutem,
b) prowadzenia przez członka działalności na szkodę Stowarzyszenia,
c) nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
d) zalegania z zapłatą składek członkowskich za dwa okresy rozliczeniowe,
e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

CZŁONKOWIE HONOROWI

  • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla celów Stowarzyszenia.
  • Godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
  • Członkowi honorowemu służy prawo do udziału w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
  • Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
  • Godności członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków.

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

  • Osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej popierające idee Stowarzyszenia mogą - na zasadach określonych statutem - uzyskać godność członka wspierającego.
  • Członkiem wspierającym może zostać podmiot, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju lub za granicą, został przyjęty w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji, jest zainteresowany działalnością Stowarzyszenia i zadeklaruje wsparcie realizacji celów i zadań określonych Statutem Stowarzyszenia.
  • Zasady i zakres wsparcia Członek wspierający ustala z Zarządem Stowarzyszenia w drodze umowy cywilnoprawnej.
  • Członek wspierający ma prawo do udziału - z głosem doradczym - w pracach władz Stowarzyszenia.
  • Członkostwo wspierające ustaje na skutek rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi, a nadto na podstawie uchwały Zarządu w wyniku:

1) nie realizowania ustalonych zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia,
2) likwidacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.