"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „ZAKUP, TRANSPORT I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ”

30 lipca 2018r.
Lokalna  Grupa Działania  „Partnerstwo w rozwoju” informuje, że w postępowaniu wszczętym w dniu 12.07.2018r. w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „ZAKUP, TRANSPORT I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ” została wybrana oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny ofert złożonych zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą wg kryterium: – cena 100% złożyła firma: HERKULES SP.Z O.O, ul. Pogórska  34 C, 32-500 Chrzanów – 83 959,80, zł brutto.     

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „ZAKUP, TRANSPORT I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ”

30 lipca 2018r.
Lokalna  Grupa Działania  „Partnerstwo w rozwoju” informuje, że w postępowaniu wszczętym w dniu 12.07.2018r. w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „ZAKUP, TRANSPORT I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ” została wybrana oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny ofert złożonych zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą wg kryterium: – cena 100% złożyła firma: HERKULES SP.Z O.O, ul. Pogórska  34 C, 32-500 Chrzanów – 83 959,80, zł brutto.     

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie naboru 4 / 2018

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Nr 4 / 2018

Załącznik nr 2 do ogłoszenia Nr 4 / 2018

Załącznik nr 3 do ogłoszenia Nr 4 / 2018

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju"

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”

Wniosek o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznanie pomocy poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Wniosek o płatność poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Odsyłacze do strony:

Dokumenty: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) poniżej zamieszczamy klauzule informacyjne oraz klauzule zgody dla działań w ramach poddziałania 19.2

RODO_klauzule_19.2 – Oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

RODO_klauzule_19.2 - dokument edytowalny

Strefy Aktywności Społecznej - SAS

W dniu 10 lipca br. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Jarosława Rzepę oraz Członka Zarządu Ryszarda Mićko, a siedmioma stowarzyszeniami:

1/ Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” z siedzibą w Gościnie,

2/ Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie,

3/ Lokalną Grupą Działania „Powiatu Świdwińskiego” z siedzibą w Świdwinie,

4/ Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo w Rozwoju” z siedzibą w Wolinie,

5/ Stowarzyszeniem Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie,

6/ Stowarzyszeniem Lokalna Grupa działania Pojezierze Razem,

7/ Lokalną Grupą Działania „Gryflandia”.

W umowie ww. stowarzyszenia zobowiązują się do realizacji operacji pod nazwą Strefy Aktywności Społecznej (SAS) w celu stworzenia warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez zorganizowanie imprez animacyjnych przeprowadzonych przez przeszkolonych animatorów na obszarze gmin lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego.

Ze strony Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w Rozwoju” umowę podpisał pan Marek Matys – Prezes Zarządu LGD oraz pani Małgorzata Wójcik – Skarbnik. Ustalono w niej, że strefy aktywności powstaną na terenie powiatu kamieńskiego w miejscowościach:

- Kamień Pomorski, ul. Wąska,

- Starza, gm. Świerzno

- Wysoka Kamieńska, ul. Spółdzielcza, gm. Golczewo,

- Dziwnów,

- Lubin, ul. Główna, gm. Międzyzdroje

- Wolin (teren przyległy do boiska „Orlik”).

Na realizację zadania Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju” pozyskała kwotę 90.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, obecnie przystępuje do jego realizacji.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zarząd LGD „Partnerstwo w rozwoju” z absolutorium za 2017.

Dnia 19 czerwca 2018r w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Wolinie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”.

Walne Zebranie Członków to coroczne, jedno z ważniejszych zebrań, gdyż dotyczy rozliczenia działalności i Zarządu Stowarzyszenia za cały zakończony rok.

Uczestnicy zebrania zostali zapoznani ze sprawozdaniami organów Stowarzyszenia za rok 2017. W trakcie spotkania członkom Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” zostały przedstawione i omówione m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Jednym z kluczowych punktów było głosowanie nad absolutorium dla Zarządu LGD za 2017r., które zostało podjęte przez zebranych członków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” jednogłośnie.

Zdjęcie

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi