"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Uprzejmie informujemy, że w trosce o interes naszych beneficjentów, nabory wniosków zaplanowane na pierwsze półrocze tego roku, zostały przesunięte na drugie półrocze 2019 roku.

Z najnowszej informacji na temat wysokości dostępnych środków wynika, że dostępne są większe kwoty  niż było to początkowo zaplanowane w naszym harmonogramie na rok 2019.

Jest to spowodowane faktem, że nie wszystkie środki z wcześniejszych naborów udało się  rozdzielić między naszych beneficjentów i nie zostały podpisane umowy na wszystkie dostępne kwoty.

Chcąc ponownie zaproponować te środki naszym potencjalnym beneficjentom,  jesteśmy zmuszeni zmienić nasz harmonogram naborów, a po uzyskaniu akceptacji organów nadzorujących, zatwierdzić ten harmonogram Uchwałą Zarządu. Zostanie on opublikowany na naszej stronie internetowej w maju, nabory natomiast odbędą się w okresie powakacyjnym.

Ogłoszenia o naborach opublikujemy na kilka tygodni przed datą ich rozpoczęcia.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”
Zamkowa 24
72-510 Wolin

Obsługę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” prowadzi Biuro Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo w rozwoju” z siedzibą

w Wolinie, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO Administrator Danych Osobowych (Zarząd LGD Partnerstwo w rozwoju) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zakresu działania Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo w rozwoju” należy wykonywanie zadań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia oraz związanych z realizacją LSR, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.);

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo w rozwoju” przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W związku z przetwarzaniem danych, osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2
00-193 Warszawa

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”
Zamkowa 24
72-510 Wolin

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacja ogólna RODO

RODO klauzule 19.2 ogólna

RODO klauzule 19.2 DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO

RODO klauzule 19.2 DO LISTY OBECNOŚCI

RODO klauzule 19.3 ogólna

RODO klauzule 19.3 DO LISTY OBECNOŚCI

RODO klauzule 19.4 ogólna

Z przyczyn technicznych jedyny aktywny numer do biura LGD to 603 614 261.
Pozostałe numery będą aktywne w najbliższym czasie. Przepraszamy za utrudnienia

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”.

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Specjalista ds. animacji i promocji (S-AiP) obejmuje przede wszystkim:

 1. animację i monitoring współpracy z mieszkańcami obszaru LGD,
 2. planowanie i organizację działań informacyjno-promocyjnych,
 3. przygotowywanie materiałów na stronę internetową LGD, gmin członkowskich oraz mediów,
 4. obsługa imprez promocyjnych, szkoleniowych, warsztatowych,
 5. wykonywanie czynności administracyjnych, w tym:
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
 • prowadzenie dokumentacji prasowej,
 • obsługa interesantów.
 1. weryfikacja wstępna oraz zgodności operacji z LSR, w tym z Programem, w zakresie wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach LSR,
 2. prowadzenie działalności doradczej,
 3. prowadzenie pomiaru skuteczności doradztwa w formie „KARTY DORADZTWA”,
 4. przygotowywanie sprawozdań merytorycznych, oraz współudział przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych i wniosków o płatność;
 5. udział w przygotowywaniu i realizacji projektów współpracy,
 6. wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika Biura.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 

1/ niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe - co najmniej na poziomie licencjatu,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera: środowisko Windows (Word, Excel), Internet, Power Point,
 5. znajomość przepisów prawa niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, w tym, przepisów PROW oraz założeń LSR.

 

2/ dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. skrupulatność, komunikatywność, samodzielność,
 3. prawo jazdy,

III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Biurze LGD),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”, z siedzibą w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21 lub przesłać pocztą na adres:

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”
ul. Zamkowa 21
72-510 Wolin

w terminie do dnia 31 marca 2019r.

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji - ogłoszenie nr 2/2019”

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Biura LGD lub data stempla pocztowego.

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą

Kwestionariusz osobowy

W dniach 6.03.2019 r do 8.03.2019r Biuro Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" będzie czynne w godzinach 8.00 do 14.00.

na stanowisko Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju". Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. Stanowisko Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu Nr 1 / 2019, które zostało opublikowane na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" w dniu 15 luty 2019r.

1. Dorota Bursa.

Wolin, dnia 5.03.2019. Prezes Karolina Cackowska.

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.