"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017 opublikowane na stronie internetowej LGD w dniu 30 listopada 2017 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko KIEROWNIKA BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ?PARTNERSTWO W ROZWOJU?

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania
?Partnerstwo w rozwoju?  (K-LGD )  obejmuje przede wszystkim:
1. zarządzanie, kontrola i odpowiedzialność merytoryczna za pracowników Biura LGD,
w tym prowadzenie spraw kadrowych, monitoring i ewaluacja ich pracy,
2. organizacja, planowanie i nadzór nad pracą w Biurze LGD,
3. współpraca z organami Stowarzyszenia, obsługa posiedzeń Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej,
4. wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,
5. przygotowanie merytoryczne materiałów, w tym sprawozdań, projektów regulaminów, procedur, aktualizacji Statutu, LSR i obsługa posiedzeń organów LGD,
6. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, samorządowymi jednostkami kultury, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami obszaru objętego działaniem LGD,
7. współpraca z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego,
8. monitoring umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR,
9. nadzór nad wdrażaniem, monitoring i ewaluacja LSR,
10. monitoring  budżetu LGD,
11. przygotowywanie wniosków o przyznanie pomocy oraz realizacja i rozliczenie operacji własnych LGD,
12. przygotowywanie wniosków o pomoc i nadzór nad wnioskami o płatność w zakresie projektów współpracy oraz wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacja,
13. prowadzenie działalności  doradczej,
14. prowadzenie pomiaru skuteczności doradztwa w formie ?KARTY DORADZTWA?,
15. nadzór nad działaniami w zakresie animacji, monitoring oraz ewaluacja współpracy
z mieszkańcami,
16. Badanie jakości działań animacyjnych i współpracy z mieszkańcami.
17. dokonywanie sprawdzenia weryfikacji  wstępnej oraz zgodności z LSR, w tym
z Programem wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach LSR.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

1/ niezbędne:
1. wykształcenie wyższe,
2. doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub co najmniej 2-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
z praw publicznych;
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
5. doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, realizacją projektów, aktywizacją mieszkańców terenów wiejskich,
6. posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
7. posiadanie wiedzy na temat PROW,
8. znajomość aktualnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru LSR.
9. posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych.
10. znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
11. znajomość procedur administracyjnych,
12. znajomość zagadnień z zakresy Prawa Pracy,
13. znajomość podstaw zarządzania zasobami ludzkimi.
14. bardzo dobra znajomość obsługi komputera: środowisko Windows (Word, Excel), Internet, Power Point,

2/ dodatkowe:
1. umiejętności w zakresie kierowania zespołem,
2. skrupulatność, komunikatywność, samodzielność,
3. prawo jazdy,
4. znajomość języka UE na poziomie umożliwiającym komunikację.

III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

list motywacyjny,
życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Biurze LGD),
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
kserokopie świadectw pracy,
oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych             w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?, z siedzibą w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21 lub przesłać pocztą na adres:

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?
ul. Zamkowa 21
72-510 Wolin

w terminie do dnia 15 grudnia 2017r.

z dopiskiem na kopercie: ?Nabór na stanowisko Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?- ogłoszenie nr 2/2017?
O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Biura LGD lub data stempla pocztowego.

Uwaga:
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zarząd w terminie 7 dni od upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych upowszechni  na stronie internetowej LGD oraz siedzibie LGD listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD w terminie do dnia 29 grudnia 2017r.

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (2 m-ce) ? etatu, z możliwością przedłużenia okresu zatrudnienia.

... kwestionariusz

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.