"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Informujemy, że warsztaty na temat sporządzania wniosku i biznesplanu z zakresu podejmowania działalności odbędą się w piątek 11.10.2019 r. w Dworku Wolińskim, ul. Zamkowa 24.
Proponujemy dwa terminy do wyboru. Pierwsze spotkanie odbędzie się o godz. 9:00, a drugie o 16:30.

Osoby składające wnioski na rozwijanie działalności gospodarczej zapraszamy na indywidualne konsultacje w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 8:00 do 16:00.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: od 03.10. do 22.10.2019 r.

Data publikacji ogłoszenia: 19.09.2019

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu, które można pobrać poniżej.

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Ogłoszenie nr 2/2019

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o udzielenie  pomocy.

Załącznik nr 3 – Lokalne kryteria wyboru operacji.

Załącznik nr 4 – Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczący przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia dotyczący przetwarzania danych osobowych osób świadczących lub udostępniających wkład rzeczowy.

 

Wniosek wraz z instrukcją

Wniosek o przyznanie pomocy (PDF)

Wniosek o przyznanie pomocy (edytowalny)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

Biznesplan wraz z instrukcją

Biznesplan (PDF)

Biznesplan (edytowalny)

Biznesplan - tabele finansowe

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu

 

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Wersja edytowalna

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Lokalne kryteria wyboru

Lokalne kryteria wyboru

Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (załącznik obowiązkowy)

 

Regulamin rady wraz z procedurą oceny wniosków i wyboru operacji

Regulamin rady

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju

 

Umowa

Umowa o przyznaniu pomocy

 

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność (pdf)

Wniosek o płatność (edytowalny)

 

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 roku (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 664).

Rozporządzenie (pdf)

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: od 03.10. do 22.10.2019 r.

Data publikacji ogłoszenia: 19.09.2019

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu, które można pobrać poniżej.

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Ogłoszenie nr 1 / 2019

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o udzielenie pomocy.

Załącznik nr 3 – Lokalne kryteria wyboru operacji.

Załącznik nr 4 – Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczący przetwarzania danych osobowych.

 

Wniosek wraz z instrukcją

Wniosek o przyznanie pomocy (PDF)

Wniosek o przyznanie pomocy (edytowalny)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

Biznesplan wraz z instrukcją

Biznesplan (PDF)

Biznesplan (edytowalny)

Biznesplan - tabele finansowe

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Lokalne kryteria wyboru

Lokalne kryteria wyboru

Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (załącznik obowiązkowy)

 

Regulamin rady wraz z procedurą oceny wniosków i wyboru operacji

Regulamin rady

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju

 

Umowa

Umowa o przyznaniu pomocy

 

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność (pdf)

Wniosek o płatność (edytowalny)

 

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 roku (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 664).

Rozporządzenie (pdf)

W dniu 7 września 2019 r. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” wzięła udział w „Polsko-Niemieckim Ottonowym Święcie Plonów - Wolin 2019”. W trakcie imprezy promowaliśmy działalność naszego stowarzyszenia oraz prowadziliśmy punkt konsultacyjny dla mieszkańców, którzy są zainteresowani dofinansowaniami na otwarcie i rozwój firmy.

Dodatkowo w celu budowania pozytywnego wizerunku stowarzyszenia oraz aktywizacji mieszkańców sołectw współorganizowaliśmy konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz ufundowaliśmy nagrody dla zwycięzców. W zawodach wystartowało 9 sołectw.

Wszystkie wieńce dożynkowe były imponujące i zrobione z pasją. Wybór zwycięzców był bardzo trudny, ale po długich naradach komisja zdecydowała o następującej kolejności: 

I miejsce – sołectwo Chynowo – nagroda pieniężna w kwocie 600 zł,

II miejsce – sołectwo Skoszewo – nagroda w kwocie 400 zł,

III miejsce – sołectwo Zagórze – nagroda w kwocie 300 zł.

Serdecznie gratulujemy.

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo w rozwoju” informuje, że w dniu 4 września została podpisana umowa na realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „POLSKO-SZWEDZKIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

Projekt realizowany będzie przez: LGD ”Powiatu Świdwińskiego” (lider projektu),  LGD „Centrum Inicjatyw Wiejskich”, Stowarzyszenie LGD ”Siła w Grupie”, LGD ”Partnerstwo w Rozwoju”, LGD ”Gryflandia” oraz Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Partnerem szwedzkim projektu będzie Lokalna Grupa Działania Sydost Leader ideell trening.

Umowę  o przyznanie pomocy podpisał wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, natomiast  LGD „Partnerstwo w rozwoju” reprezentowali wiceprezes Teresa Waszczenko oraz skarbnik Marek Grocholski.

Projekt "POLSKO - SZWEDZKIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI", w którym udział wezmą przedsiębiorcy z obszaru sześciu Lokalnych Grup Działania z województwa zachodniopomorskiego oraz jednej Lokalnej Grupy Działania ze Szwecji, obejmuje trzy zadania.

  1. Promowanie usług i prezentacja dobrych praktyk przez przedsiębiorców z Polski i Szwecji podczas Barzkowickich Targów Rolnych AGROPOMERANIA 2019.
  2. Trzydniowy wyjazd studyjny do Szwecji, w którym udział weźmie ok. 30 osób. Wyjazd stworzy warunki do wymiany doświadczeń  w zakresie prowadzenia, rozwoju i marketingu przedsiębiorstw, a także nawiązania transgranicznej współpracy polsko-szwedzkiej. Wyjazd będzie okazją do promocji produktów lokalnych.
  3. Projekt zakończy się zorganizowanym w Polsce szkolenia dla przedsiębiorców, podczas którego uczestnicy będą  podnosić wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów i procedur w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Operacja realizowana będzie w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość operacji wszystkich partnerów to  kwota blisko 270 000 złotych, wartość projektu przypadająca na  Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w rozwoju” to kwota  30 000 złotych.

„POLSKO SZWEDZKIE DNI  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Termin naboru uczestników od 23 sierpnia do 30 września 2019

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" zaprasza mieszkańców powiatu kamieńskiego do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie współpracy „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości”.

Projekt kierowany jest głównie do:

- osób fizycznych, które pozyskały środki finansowe za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" w ramach rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rozwoju firmy,

- członków spółdzielni socjalnych, 

- przedstawicieli stowarzyszeń prowadzących działalność w sferze lokalnej przedsiębiorczości  w oparciu  o produkt lokalny,

- właścicieli gospodarstwa rolnego zajmującego się kulinarnym produktem lokalnym oraz

-  przedsiębiorców lokalnych.

Informujemy się, że uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 30 września.

Serdecznie zapraszamy.

 

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o naborze

Turystyka

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.