"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

ZAWIADOMIENIE O XXVI WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PARTNERSTWO W ROZWOJU” – 8 czerwca 2022 r., Dworek Woliński, godz. 16.30

Zawiadomienie (plik PDF)

PORZĄDEK OBRAD  XXVI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PARTNERSTWO W ROZWOJU”

8 czerwca 2022 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór przez Przewodniczącego osób odpowiedzialnych za liczenie głosów podczas głosowania jawnego.
 5. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego i poddanie go pod głosowanie.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2021. 
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w zakresie wniosku Zarządu o udzielenie absolutorium oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2021 rok - Uchwała Nr XXVI/1/2022.
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi – Uchwała Nr XXVI/2/2022.
 10. Przedstawienie wniosku Pana Romualda Biernackiego o odwołanie Pana Łukasza Dziocha z funkcji Członka Rady LGD z powodu naruszenia Regulaminu Rady.
 11. Wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Pana Łukasza Dziocha z pełnienia funkcji Członka Rady LGD.
 12. Głosowanie nad odwołaniem Pana Łukasza Dziocha z funkcji Członka Rady LGD – Uchwała Nr XXVI/3/2022.
 13. Informacja o przeprowadzonych naborach w 2022 roku. 
 14. Informacja na temat złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wniosku o przyznanie pomocy na  „wsparcie przygotowawcze” w związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania.
 15. Informacja o realizacji kolejnego etapu operacji w ramach Programu NOWEFIO pn. Trampolina do Sukcesu dla organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad.

Media

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.