"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Wolin

Międzyzdroje

Kamień Pomorski

Dziwnów

Golczewo

Świerzno

Zaprenumeruj nasz newsletter, aby być na bieżąco z nowymi wydarzeniami i imprezami naszego portalu. Informacja na temat ochrony danych osobowych przetwarzanych w Lokalnej Grupie Działania Partnerstwo w rozwoju
Lokalna Grupa Działania (LGD) „Partnerstwo w Rozwoju” została powołana do życia w 2008r. w celu efektywnego pozyskiwania i zarządzania środkami Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obszarze gminy Wolin, Golczewo i Świerzno.

W marcu 2015r. obszar działania LGD został poszerzony o pozostałe gminy powiatu kamieńskiego. Obecnie partnerami LGD są: Gmina Wolin, Gmina Golczewo, Gmina Świerzno, Gmina Dziwnów, Gmina Międzyzdroje, Gmina Kamień Pomorski.

Celem nadrzędnym LGD jest podejmowanie wszelkich inicjatyw na rzecz szeroko rozumianego rozwoju  obszarów wiejskich.

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju"
ul. Zamkowa 24
Dworek Woliński
I piętro
72-510 Wolin


tel. 603 614 261 lub 607 221 889

biuro@partnerstwowrozwoju.pl
koordynator@partnerstwowrozwoju.pl
promocja@partnerstwowrozwoju.pl

https://www.facebook.com/LGDWolin/

Newsletter

 

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem newslettera Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” prosimy o wysłanie wiadomości e-mail o treści „Zamawiam newsletter” na adres: promocja@partnerstwowrozwoju.pl

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”

Zamkowa 24

72-510 Wolin

 

Obsługę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” prowadzi Biuro Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo w rozwoju” z siedzibą

w Wolinie, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin

 

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO Administrator Danych Osobowych (Zarząd LGD Partnerstwo w rozwoju) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: kontakt@strefaplus.com

 

Do zakresu działania Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo w rozwoju” należy wykonywanie zadań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia oraz związanych z realizacją LSR, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.);

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

 

Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo w rozwoju” przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W związku z przetwarzaniem danych, osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2

00-193 Warszawa

 

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem biuro@partnerstwowrozwoju.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”

Zamkowa 24

72-510 Wolin

 

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ta witryna używa ciasteczek, korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookies.