Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8
Designed by Joomla! Slider
Małe projekty

 

Cel działania
Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się  do wsparcia w ramach działań osi 3- Jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnieni kryteriów dostępu i wyboru , dla których całkowita wartość projektu wynosi od 4.500 zł. do 100 000 zł.

Zakres małych projektów
1) Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
2) Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR,
w tym przez;
?    udostępnienie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do internetu;
?    organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
3) Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez;
?    promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturalnego, historycznego lub przyrodniczego;
?    kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
?    kultywowanie języka regionalnego i gwary;
?    kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
4) Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez;
?    utworzenie lub zmodernizowanie bazy  informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informatycznych dotyczących obszaru objętego LSR,
?    budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
5)  Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000
6)  Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez;
?    odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
?    odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
?    remont lub wyposażenie muzeów,
?    remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
7) Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym , albo podnoszenie jakości takich produktów;
8) Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyjątkiem działalności rolniczej.

Definicja beneficjenta
1)    Osoby fizyczne, które są
a) obywatelami państwa członkowskiego UE,
b) pełnoletnie
c) zamieszkałe na obszarze objętym LSR lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze;
2)  Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
a) działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadającą siedzibę na obszarze objętym LSR, lub
prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub
b) utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

Kryteria dostępu
Pomoc na małe projekty może być przyznana, jeżeli mały projekt;
1)  Nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:
a) z Funduszu Kościelnego lub
b) ze środków własnych samorządu terytorialnego;
2)  Będzie realizowany w nie więcej niż w dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacana po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014;
3)  Płatność ostateczna obejmować będzie nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację pomocy nie może przekroczyć 25 tyś. zł.

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji.

Do pobrania załączniki:
zał. nr 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 lipca 2008r.
zał. nr 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 kwietnia 2009r.
zał. nr 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 19 SIERPNIA 2010r.
zał. nr 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 SIERPNIA 2011r.
zał. nr 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA  9 MARCA 2012r.
zał. nr 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA  24 GRUDNIA 2012r.
zał. nr 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA  8 LIPCA 2008r. z uwzględnieniem  zmian - tekst jednolity ze zmianami z dn. 24 grudnia 2012r.

 

Partnerzy

partnerzy
 

PROJEKT WSPÓŁPRACY   pn. ZINTEGROWANE STREFY  REKREACJI  RUCHOWEJ.

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce Polityka cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

wszystkoociasteczkach.pl