"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Uprzejmie informuję, że w dniu 11.04.2017r. o godz. 09.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21, odbędzie się IV posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo  w rozwoju”.

Porządek obrad  w załączeniu.

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza posiedzenia.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady LGD.
 1. Przedstawienie informacji o złożonych protestach dotyczących naborów organizowanych przez LGD w okresie 02.01.2017r. do 31.01.2017r.
 2. Złożenie przez członków Rady pisemnych oświadczeń o bezstronności i poufności.
 3. Dyskusja nad złożonymi protestami.
 4. Dokonanie ponownej weryfikacji oceny projektów złożonych w ramach protestu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie rozstrzygnięcia złożonych protestów.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.

      Przewodniczący Rady LGD

        Ryszard Banaszkiewicz

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.04.2017r. o godz. 09.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21, odbędzie się III posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”.
Porządek obrad w załączeniu:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza posiedzenia.
3. Zapoznanie z porządkiem obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady LGD.
6. Przedstawienie informacji o złożonych protestach dotyczących naborów organizowanych przez LGD w okresie 02.01.2017r. do 31.01.2017r.
7. Złożenie przez członków Rady pisemnych oświadczeń o bezstronności i poufności.
8. Dyskusja nad złożonymi protestami.
9. Dokonanie ponownej weryfikacji oceny projektów złożonych w ramach protestu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie rozstrzygnięcia złożonych protestów.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady LGD
Ryszard Banaszkiewicz

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” informuje, iż w dniu 14 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” zwołane w celu oceny wniosków złożonych w Biurze LGD w terminie od 2 do 31 stycznia br, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w zakresie następujących naborów:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” informuje, że w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach:Naboru 1/2017 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej  do Biura LGD „Partnerstwo w rozwoju”  wpłynęło 11 wniosków na kwotę 715 000, 00 zł, limit  dostępnych środków 1 105 000,00 zł.

Szanowni Państwo w związku z nowelizacją  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi