Unieważnienie postępowania

Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” dziękuje wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wybór Wykonawcy na wykonaniu strony internetowej.

Jednocześnie informuje się, że Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” unieważnia postępowanie o wybór Wykonawcy na w/w zakres zamówienia, ze względu na brak możliwości porównania złożonych ofert, w związku z nieprecyzyjnym określeniem przedmiotu zamówienia.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” poinformuje wszystkich zainteresowanych o wznowieniu postępowania, po uszczegółowieniu przedmiotu zamówienia.