"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Unieważnienie postępowania

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? dziękuje wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wybór Wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie 7 rollbanerów  promocyjnych.

Jednocześnie informuje się, że Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? unieważnia postępowanie o wybór Wykonawcy na w/w zakres zamówienia, ze względu na brak możliwości porównania złożonych ofert, w związku z nieprecyzyjnym określeniem przedmiotu zamówienia.

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? poinformuje wszystkich zainteresowanych o wznowieniu postępowania, po uszczegółowieniu przedmiotu zamówienia.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi