ZAPYTANIE OFERTOWE

Drukuj

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju? zaprasza do składania ofert na realizację usługi w ramach poddziałania 19.4 ?Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) polegającej na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie realizacji operacji w ramach podziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?
 

I. Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?
ul. Zamkowa 21, 72-510 Wolin
NIP 9860211698
REGON 320536661
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www. partnerstwowrozwoju.pl

II. Opis przedmiotu  zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Przeprowadzenie szkolenia  dla beneficjentów realizujących operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, obejmującego w szczególności takie zagadnienia jak:
a) zobowiązania beneficjenta wynikające z umowy przyznania pomocy,
b) stosowanie zasad konkurencyjności,
c) wniosek o płatność.

Czas trwania jednego szkolenia ? 4h dydaktyczne/lekcyjne + 2 przerwy kawowe x 15min.

2) Przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów realizujących operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
a) zobowiązania beneficjenta wynikające z umowy przyznania pomocy,
b) wniosek o płatność.
3) Opracowanie programu i materiałów szkoleniowych dla uczestników, zaproponowanie metod prowadzenia szkolenia;

Czas trwania jednego szkolenia ? 3h dydaktyczne/lekcyjne + 2 przerwy kawowe x 15min.

Zamawiający zapewnia zaplecze logistyczne: salę szkoleniową, rzutnik, laptop, flipchart dostęp do internetu.
Wykonawcy usługi nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu, noclegu ani żadnych innych kosztów dodatkowych związanych z jej wykonaniem.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
16 sierpnia 2017r., Wolin

IV. Wymagania zamawiającego:
Szkolenie ma być zrealizowane przez podmiot posiadający uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego przeprowadzenia szkolenia objętego przedmiotem umowy. W ramach szkolenia Wykonawca zapewni, że szkolenie zostanie przeprowadzone przez eksperta, który posiada wyższe wykształcenie oraz znajomość zagadnień związanych z PROW 2014-2020 poparte doświadczeniem w przeprowadzaniu warsztatów/szkoleń/konsultacji lub przygotowaniem wniosków o przyznanie pomocy, w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na materiałach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia logotypów zgodnie z Księgą wizualizacji PROW na lata 2014-2020.
Każdy z uczestników szkolenia powinien otrzymać pakiet materiałów obejmujący: wydruk materiałów szkoleniowych, prezentacje ze spotkania. Uczestnikom szkolenia zostaną wydane certyfikaty z tytułu udziału w szkoleniu, zostanie zapewniona możliwość konsultacji i porad indywidualnych podczas szkolenia.

V. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie IV wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) CV osoby/osób wskazanej/nych do realizacji niniejszego zamówienia. Oferent nie ma obowiązku dołączać do oferty dokumentów potwierdzających kwalifikacje, jednakże złożenie kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje będzie mile widziane.
2)  Dokumenty (referencje, zaświadczenia) potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań z zakresu przedmiotu zamówienia.
3) Koncepcję programu szkolenia, materiałów szkoleniowych oraz metod prowadzenia szkolenia.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
Forma oferty
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej.
2) Oferta powinna przedstawiać cenę (stawkę) brutto za realizację całej usługi.

Elementy oferty
Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony Formularz Ofertowy,
2) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) ? nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
3) Pełnomocnictwo ? jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost  z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
4) Dokumenty wymienione w punkcie V niniejszego Zapytania Ofertowego.

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub poprzez e-mail.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Ilona Szkudlarek  ? e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 663538639.

VIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Oferta powinna być dostarczona pocztą / kurierem, osobiście lub elektronicznie do biura Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?, ul. Zamkowa 21, 72-510 Wolin, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 roku do godz. 16.00
(o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty) z dopiskiem: Oferta na przeprowadzenie szkoleń w zakresie realizacji operacji w ramach podziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?
1) Ocena ofert zostanie dokonana do dn. 09.08.2017r.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5) Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego: www.partnerstwowrozwoju.pl.

IX. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Oferta zostanie oceniona według następujących kryteriów:

1) Cena (oferta w ramach kryterium nr 1 może uzyskać maksymalnie 50% punktów całkowitej oceny): 0-70 pkt ? najniższa oferta cenowa uzyskuje najwyższą ocenę obliczana wg wzoru:
                                                             cena najniższa
liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------- x 70 % x 100
                                                         cena oferty ocenianej
2) Doświadczenie Eksperta/Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia warsztatów/szkoleń/konsultacji lub opracowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 (oferta w ramach kryterium nr 2 może uzyskać maksymalnie 30 % punktów całkowitej oceny): 0-30 pkt; (zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia referencji wykonawcy u zleceniodawcy):

Od 3 do 5 warsztatów/szkoleń/konsultacji/opracowanych wniosków  10 pkt
Powyżej 5 do 10 warsztatów/szkoleń/konsultacji/opracowanych wniosków 20 pkt
Powyżej 10 warsztatów/szkoleń/konsultacji/opracowanych wniosków 30 pkt

3) Ostateczna ocena punktowa oferty
Oferta może uzyskać ogółem maksymalnie 100 punktów.

Wybór Oferenta nastąpi zgodnie z pozycją na liście rankingowej.
W przypadku rezygnacji wybranego Oferenta, do realizacji przystępuje następny z listy rankingowej.

X. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników
1) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia oryginałów dokumentów. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
2) Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3) Ogłoszenie wyników postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

XI. Odrzucenie wykonawcy
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
3) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych

XII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XIII. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w szczególności, jeśli wysokość oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie.
3) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
4) Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert;.

XIV. Wykaz załączników
Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty