OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1-2017

Drukuj

opublikowane na stronie internetowej LGD w dniu 18 lipca 2017 r.
Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji w Biurze Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?.

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Specjalista ds. animacji i promocji (S-AiP) obejmuje przede wszystkim:

1. animację i monitoring współpracy z mieszkańcami obszaru LGD,
2. planowanie i organizację działań informacyjno-promocyjnych,
3. przygotowywanie materiałów na stronę internetową LGD, gmin członkowskich oraz mediów,
4. obsługa imprez promocyjnych, szkoleniowych, warsztatowych,
5. wykonywanie czynności administracyjnych, w tym:
1) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
2) rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
3) prowadzenie dokumentacji prasowej,
4) obsługa interesantów.
6. weryfikacja wstępna oraz zgodności operacji z LSR, w tym z Programem, w zakresie wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach LSR,
7. prowadzenie działalności  doradczej,
8. prowadzenie pomiaru skuteczności doradztwa w formie ?KARTY DORADZTWA?,
9. przygotowywanie sprawozdań merytorycznych, oraz współudział przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych i wniosków o płatność;
10. udział w przygotowywaniu i realizacji projektów współpracy,
11. wykonywanie  zadań zleconych przez Kierownika Biura.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

1/ niezbędne:
1. wykształcenie wyższe -  co najmniej na poziomie licencjatu,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera: środowisko Windows (Word, Excel), Internet, Power Point,
5. znajomość przepisów prawa niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, w tym, przepisów PROW oraz założeń LSR.


2/ dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. skrupulatność, komunikatywność, samodzielność,
3. prawo jazdy,


III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

list motywacyjny,
życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Biurze LGD),
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
kserokopie świadectw pracy,
oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych             w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?, z siedzibą w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21 lub przesłać pocztą na adres:

Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo w rozwoju?
ul. Zamkowa 21
72-510 Wolin

w terminie do dnia 2 sierpnia 2017r.

z dopiskiem na kopercie: ?Nabór na stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji - ogłoszenie nr 1/2017?

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Biura LGD lub data stempla pocztowego.

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (2 m-ce), z możliwością przedłużenia okresu zatrudnienia.

Uwaga:
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

pobierz kwestionariusz...