VI posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?

Drukuj

Uprzejmie informuję, że w dniu  18.07.2017r. o godz. 15.30 w Centrum Współpracy Międzynarodowej  w Wolinie przy ul. Zamkowej 23 (Dworek), odbędzie się VI posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania  ?Partnerstwo  w rozwoju?.
Porządek obrad:


1.    Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego  i stwierdzenie quorum.
2.    Wybór sekretarza posiedzenia.
3.    Zapoznanie z porządkiem obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? w sprawie zmiany lokalnych  kryteriów wyboru operacji.
6.    Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo  w rozwoju?.
7.    Przedstawienie informacji o złożonym proteście dotyczącym naboru organizowanego przez LGD w okresie od 02.01.2017r. do 31.01.2017r.
8.    Złożenie przez członków Rady pisemnych oświadczeń o bezstronności i poufności.
9.    Dyskusja nad złożonym protestem.
10.   Dokonanie ponownej weryfikacji oceny projektu złożonego w ramach protestu.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia złożonego protestu.
12.   Wolne wnioski i zapytania.
13.   Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady LGD
Ryszard Banaszkiewicz