"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

VI posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju?

Uprzejmie informuję, że w dniu  18.07.2017r. o godz. 15.30 w Centrum Współpracy Międzynarodowej  w Wolinie przy ul. Zamkowej 23 (Dworek), odbędzie się VI posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania  ?Partnerstwo  w rozwoju?.
Porządek obrad:


1.    Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego  i stwierdzenie quorum.
2.    Wybór sekretarza posiedzenia.
3.    Zapoznanie z porządkiem obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? w sprawie zmiany lokalnych  kryteriów wyboru operacji.
6.    Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo  w rozwoju?.
7.    Przedstawienie informacji o złożonym proteście dotyczącym naboru organizowanego przez LGD w okresie od 02.01.2017r. do 31.01.2017r.
8.    Złożenie przez członków Rady pisemnych oświadczeń o bezstronności i poufności.
9.    Dyskusja nad złożonym protestem.
10.   Dokonanie ponownej weryfikacji oceny projektu złożonego w ramach protestu.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia złożonego protestu.
12.   Wolne wnioski i zapytania.
13.   Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady LGD
Ryszard Banaszkiewicz

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi