"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

ANIMACJA LOKALNA I WSPÓŁPRACA

W celu udoskonalenia oferty Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” zakresie animacji lokalnej i współpracy z mieszkańcami obszaru LSR, LGD opracowała metody ich pomiaru. Narzędziem pomiarowym JEST metoda ankietowa.

Metoda ankietowa posłuży pozyskaniu informacji jak oceniana jest oferta działań LGD oraz w jakich obszarach powinniśmy rozwijać podejmowane działania.
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety, w zakresie naszej oferty: SZKOLENIA, WARSZTATY, WYJAZDY STUDYJNE, KONKURSY, INNE FORMY.

Link:
https://www.survio.com/survey/d/A6E8V8K7N1M2N6C3W

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi