V POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "PARTNERSTWO W ROZWOJU"

Drukuj

Uprzejmie informuję, że w dniu 18.04.2017r. o godz. 13.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21, odbędzie się V posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”.
Porządek obrad w załączeniu.

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie kworum.
2. Wybór sekretarza posiedzenia.
3. Zapoznanie z porządkiem obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady LGD.
6. Przedstawienie informacji o złożonych protestach dotyczących naborów organizowanych przez LGD w okresie 02.01.2017r. do 31.01.2017r.
7. Złożenie przez członków Rady pisemnych oświadczeń o bezstronności i poufności.
8. Dyskusja nad złożonymi protestami.
9. Dokonanie ponownej weryfikacji oceny projektów złożonych w ramach protestu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie rozstrzygnięcia złożonych protestów.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady LGD
Ryszard Banaszkiewicz