"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

IV POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "PARTNERSTWO W ROZWOJU"

Uprzejmie informuję, że w dniu 11.04.2017r. o godz. 09.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie, przy ul. Zamkowej 21, odbędzie się IV posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo  w rozwoju”.

Porządek obrad  w załączeniu.

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza posiedzenia.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady LGD.
 1. Przedstawienie informacji o złożonych protestach dotyczących naborów organizowanych przez LGD w okresie 02.01.2017r. do 31.01.2017r.
 2. Złożenie przez członków Rady pisemnych oświadczeń o bezstronności i poufności.
 3. Dyskusja nad złożonymi protestami.
 4. Dokonanie ponownej weryfikacji oceny projektów złożonych w ramach protestu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie rozstrzygnięcia złożonych protestów.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.

      Przewodniczący Rady LGD

        Ryszard Banaszkiewicz

 

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi