"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Informacja o wynikach naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” informuje, iż w dniu 14 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” zwołane w celu oceny wniosków złożonych w Biurze LGD w terminie od 2 do 31 stycznia br, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w zakresie następujących naborów:

• Nabór Nr 1/2017 w zakresie rozwój przedsiębiorczości: podejmowanie działalności gospodarczej,
• Nabór Nr 2/2017 w zakresie rozwój przedsiębiorczości: podejmowanie działalności gospodarczej (grupy de faworyzowane),
• Nabór Nr 3/2017 w zakresie rozwój przedsiębiorczości: rozwijanie działalności gospodarczej,
• Nabór Nr 4/2017 w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Na podstawie §5 ust. 1 pkt 12 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00002-6933-UM1610017/15 z dn. 09.05.2016r., w związku z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.), LGD podaje do publicznej informacji:

• listę operacji zgodnych z LSR,
• listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013,
• listę operacji niewybranych,
• protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” z dn. 14.03.2017r.

POUCZENIE
1) Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. Protest wnosi się do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.
2) Protest winien zawierać:
a) Oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
b) Oznaczenie wnioskodawcy,
c) Numer wniosku o dofinansowanie projektu,
d) Wskazanie kryteriów oceny, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, z uzasadnieniem
e) Wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
f) Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
3) LGD udostępnia wzór protestu na stronie internetowej LGD oraz w Biurze LGD. Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD lub przesłać pocztą na adres LGD
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”
ul. Zamkowa 21
72-510 Wolin
4) O zachowaniu terminu na złożenie protestu decyduje data wpływu protestu w Biurze LGD,
w przypadku jego osobistego wniesienia, albo data stempla pocztowego.
5) Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:
a) po terminie,
b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
c) bez wskazania kryteriów oceny, z których ocena wnioskodawca się nie zgadza, z uzasadnieniem.

Pobierz dokumenty:

Protokół z posiedzenia Rady 14.03.2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem - Nabór 1.2017
Lista operacji wybranych do dofinansownia - Nabór 1.2017
Lista operacji niewybranych do dofinansowania Nabór Nr 1.2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków - Nabór Nr 2.2017
Lista operacji wybranych do dofinasowania - Nabór Nr 2.2017
Lista operacji niewybranych do dofinasnowania - Nabór Nr 2.2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem - Nabór Nr 3.2017
Lista operacji wybranych do dofinansowania - Nabór Nr 3.2017
Lista operacji niewybranych do dofinansowania - Nabór Nr 3.2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków - Nabór Nr 4.2017
Lista operacji wybranych do dofinansowania - Nabór Nr 4.2017

Wzór protestu

 

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi