"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zaprojektowaniu, wydrukowaniu i dostawie materiału promocyjnego w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

I. Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”
ul. Zamkowa 21, 72-510 Wolin
NIP 9860211698
REGON 320536661
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www. partnerstwowrozwoju.pl

II. Opis przedmiotu  zamówienia:
zaprojektowanie, wydrukowanie i dostawa materiału promocyjnego 2 rodzajów ulotek promocyjnych o następującej specyfikacji:
- ilość ulotek po 6  tyś. egzemplarzy dla każdego rodzaju ulotki
- wymiary ulotki  A 4  składana do wewnątrz obustronna
- proponowana grubość papieru 130 g., papier kredowy matowy, pełen kolor
- treść ulotek zostanie przekazana po wyborze złożonych ofert 22.12.2016r.w wersji elektronicznej
- na ulotkach poza treścią należy umieścić logotypy i informację dot.  źródeł finansowania projektu, zgodnie z księgą  wizualizacji PROW 2014-2020.

III. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca ma obowiązek zrealizować zamówienie do dnia 30.12.2016 r.
Zapłata za wykonanie usługi nastąpi w formie przelewu w terminie 14 dni od dostarczenia wystawionej zamawiającemu faktury lub rachunku.

IV. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
Oferty należy składać na załączonym do zapytania formularzu ofertowym zał. Nr 1 do zapytania ofertowego, osobiście w Biurze Stowarzyszenia, 72-510 Wolin, ul. Zamkowa 21, w godz. 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 22.12.2016 roku do godz.16.00 (w przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej decydującym jest dzień wpływu oferty na wskazany adres powyżej). Składane oferty muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia.

V. Ocena ofert:
1.  Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium: 100% cena brutto. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia w ramach złożonej oferty 3 materiałów promocyjnych wydanych przez oferenta.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające.
3. Oferta może zostać odrzucona jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VI. Informacje pozostałe:
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
Zamawiający- w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
Informacje dotyczące wyboru oferenta dostępne będą w biurze LGD.
Osoba wyznaczona  do kontaktu z Oferentami:
Marzena Mróz  – tel. 91 88 123 55, 607 221 889.

załącznik ...

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi