"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Wybór Strategii Rozwoju

W dniu 30 grudnia 2015r. LGD złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Zasadniczym dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku była Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 wypracowana w ramach konsultacji społecznych wraz z partnerami społecznymi, gospodarczymi, publicznymi oraz z mieszkańcami  obszaru LGD.
Wszystkim uczestnikom biorącym udział w tworzeniu nowej LSR umożliwiającej pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój  obszarów wiejskich w ramach PROW nowej perspektywy finansowej dziękujemy!

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Partnerstwo w rozwoju” w załączeniu.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi