"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Podsumowanie konsultacji społecznych

W dniach  24, 25, 26 sierpnia w Świerznie, Wolinie i Golczewie oraz 2,3,4 września w Dziwnowie, Wapnicy, Kamieniu Pomorskim LGD „Partnerstwo w rozwoju” zorganizowała spotkania konsultacyjne dla mieszkańców, lokalnych liderów, organizacji społecznych, przedsiębiorców podczas których podsumowana została  działalność LGD – zrealizowane projekty  w okresie PROW 2007-2013.

Przedstawione zostały również ogólne założenia i kierunki nowego okresu finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Uczestnicy spotkań konsultacyjnych wykonali analizę SWOT, określili kluczowe projekty dla rozwoju obszaru. W wyniku tych spotkań wypracowane zostały cele jakie będą realizowane w ramach LSR 2014-2020.

  • Cel ogólny 1. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców.
  • Cel szczegółowy 1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.
  • Cel szczegółowy 1.2. Wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresieochrony środowiska i zmian klimatycznych.
  • Cel ogólny 2. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia mieszkańców.
  • Cel szczegółowy  2.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.
  • Cel szczegółowy 2.2. Zachowanie i gospodarcze wykorzystanie unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego.
  • Cel szczegółowy 2.3. Promocja walorów rekreacyjnych, przyrodniczych oraz dziedzictwakulturowego obszaru LSR.

Dziękujemy za udział w konsultacjach, poświęcony czas i zaangażowanie w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wciąż czekamy na Państwa pomysły na poprawę jakości życia na naszym obszarze.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi