"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Konsultacje społeczne LGD ?Partnerstwo w rozwoju?

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” informuje, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” rozpoczął czynności przygotowawcze do wdrażania środków finansowych nowej perspektywy UE 2014-2022.

Zlecono dotychczas opracowanie analizy aktualnych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych obszaru LGD „Partnerstwo w rozwoju” w kontekście prac przygotowawczych do opracowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2015-2022. Obecnie trwa proces gromadzenia niezbędnych danych i informacji kluczowych dla projektowania przyszłego rozwoju obszaru LGD. W tym celu została przygotowana ankieta internetowa skierowana do mieszkańców obszaru LSR.

Wyniki badania ankietowego posłużą jako materiał do analizy opinii środowiska lokalnego na temat działalności, funkcjonowania oraz rozpoznawalności LGD i planów na przyszłość i nowej LSR.W związku z powyższym, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zwraca się z prośbą o włączenie się mieszkańców obszaru LGD do procesu budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 i wypełnienia kwestionariusza ankiety.

Link do kwestionariusza ankiety: http://moje-ankiety.pl/respond-69261.html.

Zarząd LGD„Partnerstwo w rozwoju”

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi