"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR dla obszaru LGD ?Partnerstwo w rozwoju?

Budowanie strategii rozwoju jest procesem, w którym udział będą brali wszyscy jej interesariusze. Tak jak sam instrument LEADER jest podejściem oddolnym, tak też formułowanie założeń dokumentu programowego – lokalnej strategii rozwoju, dla wdrażania tej inicjatywy na obszarze działania lokalnej grupy działania, odbywać się będzie poprzez zapewnienie udziału społeczności lokalnej. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” bazując na doświadczeniach z okresu programowania 2007-2013, w celu zagwarantowania partycypacyjnego charakteru Lokalnej Strategii Rozwoju  dla swojego obszaru działania powołała 7-osobowy zespół koordynacyjny ds. opracowania lsr. W skład tego zespołu, na mocy uchwały zarządu LGD, weszli przedstawiciele wszystkich gmin partnerskich. Pracom zespołu koordynacyjnego przewodniczący Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju". Do zadań zespołu koordynacyjnego należy koordynowanie działań związanych  z opracowywaniem lsr, realizowanie zadań zgodnie z  harmonogramem, analiza dokumentów programowych .

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" planuje również przeprowadzić min. 6 spotkań konsultacyjnych z udziałem reprezentantów sektora publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańców powiatu kamieńskiego, po min. jednym w każdej z gmin partnerskich. Konsultacje będą prowadzone przy wsparciu zewnętrznego moderatora. Podczas spotkań konsultacyjnych zostanie przedstawiony dotychczasowy dorobek LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, założenia i kierunki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto przeprowadzona zostanie analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. W efekcie konsultacji zostaną wypracowane kierunki rozwoju oraz sformułowane cele Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Planowane zatrudnienie w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" obejmie 1 etat. Koordynator ds. lokalnej strategii rozwoju będzie odpowiadać za bieżącą pracę biura, kontakt z interesantami, w tym potencjalnymi beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz organizację spotkań konsultacyjnych, nadzór nad ich przebiegiem i gromadzeniem wniosków.
Obsługa mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR będzie odbywać się podczas dyżurów 2 dni w tygodniu poniedziałek i wtorek w godzinach od 08:00 do 16:00, kiedy to mieszkańcy obszaru będą mogli zgłaszać swoje pomysły i uwagi bezpośrednio w Biurze LGD.

Informacja o konsultacjach społecznych, związanych z przygotowaniem lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW na lata 2014-2020, w tym w szczególności poświęconych analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru lokalnej grupy działania, oraz wypracowaniu celów, zostanie rozpowszechniona za pośrednictwem strony internetowej LGD, stron internetowych gmin partnerskich, lokalnych portali internetowych (www.ikamien.pl). Zawiadomienia o konsultacjach zostaną przekazane ponadto w formie pisemnej do członków LGD oraz lokalnych liderów - sołtysów obszaru LGD,  przedstawicieli instytucji pozarządowych. Do udziału w konsultacjach w formie pisemnej zaproszeni zostaną również przedstawiciele instytucji publicznych oraz przedsiębiorcy - za pośrednictwem organizacji zrzeszających. Na potrzeby informowania o konsultacjach, LGD przygotuje plakaty informacyjne, które zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń, w każdej miejscowości objętej działaniem LGD.


Harmonogram konsultacji społecznych:

TERMINY KONSULTACJI:
24 sierpnia 2015 konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Świerzno  - Sala konferencyjna  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie, Świerzno 22, godz. 18.00.
25 sierpnia 2015 konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Wolin  – Centrum Współpracy Międzynarodowej w Wolinie (Dworek), ul. Zamkowa 23, godz. 16.00.
26 sierpnia 2015 konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Golczewo - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu   w Golczewie, ul. Zwycięstwa 12, godz. 16.00.
2 września 2015 konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Dziwnów – Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, godz. 16.00.
3 września  2015 konsultacje społeczne  dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje- Świetlica wiejska w Wapnicy,  ul. Turkusowa 26, godz. 16.00.
4 września 2015 konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Kamień Pomorski – Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, godz.16.00.


Podczas spotkań konsultacyjnych zostanie również spełniony obowiązek poinformowania o współfinansowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi