"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Zapytanie ofertowe

Przedmiot usługi:
Przedmiotem usługi jest we współpracy z Kierownikiem zespołu  ds. LSR przygotowanie merytoryczne, udział i moderacja spotkań z członkami zespołu ds. LSR powołanego przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”. Spotkania zespołu ds. LSR poświęcone będą między innymi:
1) weryfikacji diagnozy obszaru i analizy SWOT,
2) celom LSR i  wskaźnikom oceny stopnia realizacji celów LSR,
3) procedurom oceny i wyboru operacji oraz kryteriom ich ocen ,
4) projektom grantowym, współpracy i własnym,
5) projektom przedsięwzięć, budżetowi LSR,
6) planowi komunikacji, planom szkoleń,
7) weryfikacji projektów poszczególnych części LSR,
8) ocena wniosków ze spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gmin-członków LGD

Przewiduje się organizację, co najmniej czterech spotkań zespołu ds. LSR na każdym z kluczowych etapów tworzenia LSR zgodnie z Poradnikiem dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020 zredagowanym w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewiduje się, że każde spotkanie zespołu ds. LSR trwać będzie ok. 3 godziny. LGD zapewnia przeprowadzenie rekrutacji uczestników spotkania, a także salę z wyposażeniem oraz poczęstunek dla uczestników spotkania. Spotkania odbywać się będą w siedzibie LGD bądź na obszarze gmin- członków LGD. Wykonawca zapewni możliwość indywidualnych konsultacji z członkami Zespołu ds. LSR po każdym z posiedzeń Zespołu. Konsultacje odbywać się mogą mailowo lub telefonicznie.

Minimalne wymagania dla Wykonawcy:
Minimalne wymagania dla Wykonawcy, których spełnienie jest niezbędne dla wyboru oferty:
- Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących wdrażania PROW 2007-2013 oraz dobra znajomość PROW 2014-2020
- Doświadczenie w pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich tj. zatrudnienie w strukturach Lokalnej Grupy Działania co najmniej przez okres 2 lat, udział w pracach Zarządu Lokalnej Grupy Działania co najmniej przez okres 2 lat bądź zatrudnienie w administracji publicznej w obszarze planowania lub wdrażania PROW 2007-2013.
- Doświadczenie w przygotowaniu bądź aktualizacji przynajmniej 2 Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2007 - 2013,
- Doświadczenie w przygotowaniu przynajmniej 5 raportów z ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania w latach 2007 - 2013.
- Doświadczenie w realizacji przynajmniej 10 szkoleń i warsztatów dotyczących zarządzania strategicznego, tworzenia lokalnych strategii, wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
- Usługa zostanie zrealizowana przez eksperta, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne oraz znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013 poparte doświadczeniem w prowadzeniu ewaluacji LSR, tworzeniu LSR lub aktualizacji LSR.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 26 sierpnia 2015 roku do godz. 12.00 osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres Biuro LGD ul. Świerczewskiego 4a, 72-510 Wolin lub pocztą e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na kopercie bądź mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Oferenta oraz dopisek „Moderacja spotkań zespołu ds. opracowania strategii dla LGD Partnerstwo w rozwoju”.

DODATKOWE INFORMACJE
Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentem jest Pani Marzena Mróz, tel. 91/ 88 123 55, fax 91/ 88 123 55

WARUNKI PŁATNOŚCI
Operacja będzie finansowana ze środków publicznych, ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i środków krajowych w ramach Poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa regulująca szczegółowe warunki realizacji usługi.

KRYTERIUM WYBORU
Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Na wybór oferty wpływ będą miały następujące kryteria: Cena - gwarancja nie zmienności oferty do końca realizacji zadania - 60% oraz Doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych, w tym w realizacji podobnych zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 lub przygotowywania innych dla Lokalnych Grup Działania oraz kwalifikacje i doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych oraz przeprowadzaniu warsztatów/szkoleń i konsultacji - 40%. Zamawiający dokona oceny ofert spośród tych, które spełniają wymagania minimalne dla wykonawcy. Oferty złożone po terminie 26 sierpnia 2015r. nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej Zamówienia.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi