"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


Aktualności

newsy z życia LGD

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 rozpoczęte

LGD spotkaniem w Świerznie, które odbyło się w poniedziałek 24.08.br., rozpoczęła cykl spotkań konsultacyjnych na terenie powiatu kamieńskiego w zakresie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Partnerstwo w rozwoju” na lata 2014-2020.

Spotkania konsultacyjne mają na celu analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru LGD oraz wypracowanie kierunków rozwoju na nową perspektywę finansową. Są kierowane do lokalnych liderów, sołtysów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.

W konsultacjach w Świerznie wzięły udział 23 osoby - przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego. Po podsumowaniu działalności LGD w okresie 2007-2013 przez pracownika Biura LGD, przedstawiciel firmy Impuls z Wałcza, przedstawił założenia i kierunki wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po uzyskaniu podstawowych informacji na temat obszarów wsparcia i zasad uzyskania pomocy, uczestnicy konsultacji przystąpili do analizy SWOT, podkreślając predysponowanie obszaru do rozwoju wielokierunkowej turystyki.

Turystyka

Ankieta

ankieta1

 

Dobre praktyki

dobre praktyki 1

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania ?Partnerstwo w rozwoju? współfinansowana ze środkówUnii Europejskiej w ramach podziałania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawczew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi